Welcome visitor you can or create an account
CALL +972-3-9050090
Get new auction alerts!

<< Go Back

LOT: 135

הגדה של פסח 'גאולת ישראל' - דפוס האחים שפירא זיטאמיר תר"ט | 1848 עם תוספות בכתב יד עתיק מתקופת ההדפסה

הגדה של פסח "עם כמה מעלות נפלאות כולמו בפז מסולאות... כל זה אסף וליקט הרב המנוח מו"ה משה מזאלשין בעל מחבר סידור 'תיקון שבת' וספר 'משפט צדק' וקרא שמו של הספר "גאולת ישראל" - בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר בשנת תר"ט לפ"ק | 1848". 71 עמ'. הגדה של פסח חסידית חשובה ונדירה במיוחד, לאורך ההגדה רישומים של מנהגים ותוספות שונות, בכתב יד עתיק מתקופת הדפסה ההגדה. נזקי עש וכתמים שונים. נכרך מחדש בכריכת עור מפוארת עם הטבעות.
Starting at
$3000

Make an offer